הירשם או התחבר
לקוח מחובר?
לאיזור האישיתקנון האתר

תקנון זה כולל את תנאי השימוש באתר ובאתרים הקשורים אליו, על המשתמש לקרוא לפני תחילת השימוש באתר (הדברים נאמרים בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד).
השימוש באתר כפוף להסכמת המשתמש ולתנאים המפורטים לעיל ועצם הכניסה לאתר מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לכל התנאים של הנהלת אתר זה ללא יוצא מן הכלל.
אם עקרון זה אינו מקובל עליך אנא הימנע משימוש באתר.

כללי

תנאי השימוש המפורטים להלן מיועדים להבהיר את היחסים בין הנהלת האתר (להלן: "מפעילת האתר") לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתרים (להלן: "המשתמש") באתר האינטרנט YegerMaster (להלן: "האתר").


זכויות יוצרים

בקורסים המופיעים באתר הושקעו במשך השנים מאמצים גדולים בפיתוח החומר, הקלטתו והכנתו. ההשקעה כוללת תהליכים ומנגנונים שמיועדים לשפר את למידת הקורסים באופן משמעותי וביעילות רבה באמצעות המערכת, מערכת שהושקעו בה שנים רבות של פיתוח וטיוב.

לפיכך, זכויות היוצרים באתר YegerMaster כולל בכל הקורסים והמבחנים המופעלים באמצעותו במישרין או שלא במישרין, על כל צירופי המידע והטכנולוגיה, שם מסחרי, שם האתר, השמות של אתרי המשנה, עמודי הHTML , הקבצים, היישומים, המאמרים, התמונות, השאלות, התשובות, המצגות , הסרטים, הניתוחים, קטעי הטקסט, שיטות הלימוד, הסילבוסים, האלגוריתם הראשי במערכת ואלגוריתם המשניים, וכל צורת המחשה אחרת הכלולה בהם (להלן: "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של בעלי האתר.

הפרת זכויות יוצרים הינה עברה על החוק.

למען הסר ספק,  אין להעתיק או לפרסם כלל את התכנים המופיעים באתר בשלמותם או בחלקם, כל זכויות הקניין הרוחני באתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים שמורים באופן בלעדי לבעל האתר ואין להשתמש בהם בכל צורת שימוש ללא קבלת אישור בכתב מבעל האתר. 


רצף עבודה ותקשורת נתונים

במסגרת שיפור השירותים באתר הניתנים לגולש, תפעל הנהלת האתר להעשרת האתר, ולשימוש קל ונח במערכות השונות שבאתר, לשם כך תבצע הפסקות עבודה לצורך עדכון נתונים, במקרים אלו תינתן הודעה ברורה על מועדי השבתת הפעילות למשתמשים.

הנהלת האתר אינה אחראית בגין תקשורת אינטרנט לקויה שנובעת מתקלה של ספקי התקשורת, או בגלל ציוד הקצה שבשימוש, מפעילת האתר תהיה פטורה מכל דרישה או תביעה לגבי תקלות ציוד קצה או שיבושי תוכנה או תקשורת שמקורם במחשבי המשתמשים.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות למקרים של ניתוק הקשר עם "המשתמש" והפרעות לתרגול ולשימוש במערכת שהם תוצאה מתקשורת נתונים לקויה, הפסקות חשמל, ציוד קצה לא תקין או לא מתאים, שימוש לקוי, או חוסר ידע בשימוש במערכות התקשורת.

המשתמש מאשר ומבין כי אין הנהלת האתר מתחייבת ו/או מצהירה ו/או אחראית כי השימוש או תוצאות השימוש בשירותים או במידע המסופק באמצעותם יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים, אמינים או נטולי תקלות בכל דרך שהיא.

במקרה של ביטול קורס לאחר רכישתו יבוצע החזר של עד 70% מערך הרכישה לפי שיקול דעת האתר.


שינויים ועידכונים בתכני האתר

אתר YegerMaster שומר על זכותו לעשות כל שינוי או עדכון, בכל מועד שימצא לנכון, כולל גריעה של תוכן, הוספה, או שינוי, פעולות שמיועדות להטיב את השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתו וללא צורך במתן הודעה מראש כל שהיא.
מפעילת האתר עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, רלוונטי ומעשי בהתאם לצרכים הפדגוגים והמקצועיים לשיפור יכולותיהם של התלמידים העושים שימוש בכלים שבאתר לפי מיטב הבנתה וניסיונה בהוראת המקצועות.
תנאים אחרים לשימוש במערכת התרגול שבאתר הוא אישי ובאמצעות חשבון משתמש עם שם משתמש וסיסמא אישיים, השימוש מיועד רק למי שקיבל או רכש ספציפית הרשאה חוקית ותקפה לשימוש במערכת, אין להעביר את שם המשתמש והסיסמא לאחר או אחרים, במקרה שכזה חשבון המשתמש יבוטל.
להשגת התוצאות המרביות במבחנים מומלץ ליישם את שיטת הלימוד של YegerMaster ללימוד מרחוק באמצעות האינטרנט, השיטה נבחנה והוכחה כיעילה ביותר.
כל חשבון משתמש שנפתח יהיה אקטיבי לתקופה של חצי שנה, אם לאחר הקצאת המשאבים לא נעשה כל שימוש, או שהשימוש היה חלקי, לא יהיה המשתמש זכאי לפיצוי , להחזר כלשהו או להפעלת החשבון מחדש.
מערכת הלמידה והמבחנים באתר אינה חפה משגיאות וטעויות סופר, אם נתקלת בשגיאה\ או בתשובה שאינה מתיישבת עם ההיגיון פנה אלינו לבירור העניין.
רישום הפעילות של כל חשבון משתמש נשמר במערכת הניטור של התוכנה שבאתר בכל מקרה של מחלוקת, במידה והרישום טרם נמחק, יהיה הרישום האסמכתא למידת ולצורת השימוש שנעשה במערכות הפנימיות שבאתר.
למען הסר ספק לאחר הקצאת חשבון ומשאבים על ידי האתר למשתמש לא יינתן בכל צורה שהיא החזר כספי או כל החזר אחר עבור אי שימוש, או שימוש חלקי, אי הצלחה או הצלחה מועטה במבחן המתווכים, או יתרת מבחנים שלא נוצלו, או יתרת שאלות שלא נוצלו או יתרת שעות שלא נוצלו מכל סיבה שהיא באשמת המשתמש וגם שאינה באשמתו. בנוסף ולמען הסר ספק, לא יינתן כל החזר כספי או כל החזר אחר במקרים של תקלות טכניות כמו הפסקות חשמל, ניתוקי תקשורת, תקלות חומרה, תקלות תוכנה או כל סוגי התקלות הטכניות בציוד שאינו תואם, אינו ראוי, ציוד נחות או באיכות גרועה. בנוסף ולמען הסר ספק, לא יינתן כל החזר כספי או אחר עבור כשלון התקשרות ושימוש בגין ציוד שאינו נמצא בשליטת הנהלת האתר. במקרים בהם התקלות הינם באחריות המפעיל בעלי האתר תוצע למשתמש רק הקצאה חליפית של משאבים ושימוש במערכת.


שימושים שאינם מותרים באתר

אין לעשות כל שימוש שנוגד את החוק, שיש בו השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, הפרת זכויות יוצרים, או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת על פי דין (כמו למשל הזכות לפרטיות וזכות הפרסום). רק בעל החשבון הרשום רשאי להשתמש בחשבון, אחרים אינם רשאים להשתמש, שימוש שאינו בהתאם לכללי תקנון זה עלול לגרום לביטול חשבון המשתמש.


משלוח דואר מהאתר למשתמשים

אתר YegerMaster מתחייב לא לעשות כל שימוש בפרטי הדואר האלקטרוני של המשתמשים מלבד לצורך יצירת קשר עם המשתמשים, התייחסות למצב הלימודים הספציפי, הצעת תוכניות לימוד, הצעת קורסים מתאימים לסטודנטים. הנהלת האתר מעוניינת לשלוח למשתמשים שנרשמו באתר מעת לעת הודעות אס אם אס או דוא"ל שבהן מידע מעודכן על שינויים ועידכונים בקורסים הנלמדים באתר, הדרכות, הרצאות, כלים ומאמרים מקצועיים, קורסים חדשים, מפגשים רלוונטיים והדרכות. בכל עת יוכל מקבל ההודעות להסיר באופן עצמאי ובלתי מותנה את שמו ממאגר המשתמשים המקבלים את הדיוור וזאת דרך המערכת באמצעות "הסרה".
אם מייל טועה או שגוי שנרשם בטעות בשמינו, או שחלילה נשלח בזדון הגיע לדואר שלכם בטעות נודה לכם על עדכון הנהלת האתר בפרטים לגבי משלוח זה כדי שנוכל לאתר את מקור הבעיה.


תיקון מידע שגוי והפרת זכויות יוצרים באתר

אם נתקלתם במידע או בנתונים שאינם מדויקים או חלילה מוטעים, או בהפרת זכויות יוצרים כלשהיא של זכויות קניין רוחני, או בקישורים שאינם פועלים או בכל נושא שדורש שינוי ותיקון נבקשכם להפנות אלינו את התייחסותכם בנושא, צור קשר. למרות כל האמור לעיל, יש לראות את המידע הלימודי כאינו ספציפי והאחריות לשימוש כאמור היא על המשתמש בלבד.


כל הזכויות שמורות ל-YegerMaster.


טואול הקמת אתרי אינטרנט